Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 363 /Gimnazjum nr 81 w Warszawie


Na podstawie art.1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r. poz.811) ustala się co następuje:
1.        Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym:

 Od roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 363

2.      Szkoła udostępnia uczniowi do bezpłatnego korzystania podręcznik/ materiał edukacyjny na okres  nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić najpóźniej na 10 dni przed końcem roku szkolnego.
3.        Wypożyczenia i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza.
4.        Jeżeli dołączono do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itp. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikami  lub materiałami edukacyjnymi. Zagubienie płyty CD/DVD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

5.        Podręczniki są wypożyczane w bibliotece na indywidualne konto ucznia.

6.        Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej, należy je przechowywać w okładce. Nie wolno dokonywać  w nich żadnych wpisów lub zaznaczeń, chronić przed zniszczeniem lub utratą.

7.      Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków naruszeń (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
8.      Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

9.        W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, w trakcie roku szkolnego,  jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiału edukacyjnego do biblioteki szkolnej.

10.    Następna część podręcznika (wieloczęściowego) może być wypożyczona uczniowi dopiero po oddaniu części poprzedniej.

11.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników  lub materiałów edukacyjnych.

12.     Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując oświadczenie, zobowiązują się do przestrzegania  powyższych zasad.

13.    Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji  postanowień   regulaminu jest dyrektor szkoły.

14.    Zmiany do regulaminu wprowadza się w formie tekstu jednolitego.

15.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz